Direct contact? Bel:Algemeen: 035 - 528 00 82 / heeft u schade? Bel:Schade: 035 - 528 00 50

HomeDisclaimer

Disclaimer

Door deze site te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Informatie op de website

De op deze website geboden informatie is van algemene aard en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Uitsluiting aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat VDRD Assuradeuren de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan VDRD Assuradeuren niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website geboden informatie.
VDRD Assuradeuren is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de geboden informatie.

VDRD Assuradeuren streeft naar een foutloze werking en ononderbroken
toegankelijkheid van de website en/of van de door haar op de website langs elektronische weg aangeboden diensten. VDRD Assuradeuren is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en de op de website aangeboden diensten. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door VDRD Assuradeuren word en onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt VDRD Assuradeurengeen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door VDRD Assuradeuren Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VDRD Assuradeuren over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Virussen

VDRD Assuradeuren garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

VDRD Assuradeuren behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.