Direct contact? Bel:Algemeen: 035 - 528 00 82 / heeft u schade? Bel:Schade: 035 - 528 00 50

HomeBelangrijke informatieFraudebeleid

Fraudebeleid

Fraude tast het imago van de verzekeringsbranche en met name van ons eigen volmacht bedrijf aan. Daarnaast heeft fraude een onmiskenbare invloed op de schadelast.

Wat is fraude?

Fraude is het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

VDRD beheersmaatregelen tegen fraude

Wij tolereren geen enkele vorm van fraude. Hoewel het de verantwoordelijkheid is van de Directie om te komen tot een goed fraudebeleid en zorg te dragen voor passende maatregelen is het van belang dat iedereen binnen ons bedrijf bekend is met de relevante aspecten van fraude en dat het fraudebewustzijn wordt gestimuleerd en gedragen door alle medewerkers.

Als fraude coördinator is de Directeur van het volmacht bedrijf aangesteld. In geval van een gesignaleerde (mogelijke) fraude wordt de Directeur van het volmacht bedrijf geïnformeerd door de signalerende medewerker.

Wij besteden in onze procedures en instructies aandacht aan het signaleren en controle op fraude aspecten en indicatoren. Medewerkers worden geïnformeerd over deze indicatoren en op welke wijze deze kunnen worden toegepast.

Daarnaast wordt iedere nieuwe verzekering gecontroleerd in de CIS fraude database. Het Spoorboekje Fraudebeheersing voor de gevolmachtigd agent is opgenomen in ons organisatiehandboek en bekend bij en beschikbaar voor onze medewerkers.

Naast de door ons gevoerde procescontroles zorgen wij voor een aantal managementcontroles om fraude achteraf te signaleren. Indien door ons interne fraude wordt geconstateerd wordt gehandeld zoals vermeld in de procedure Incidenten. Van fraude wordt altijd aangifte gedaan bij Justitie.

Wat doen wij bij het constateren van fraude?

  • De schade niet vergoeden.
  • De gemaakte (onderzoeks)kosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen.
  • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen.
  • In de toekomst geen contracten meer met desbetreffende persoon aangaan.
  • Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in ons interne incidentenregister.
  • Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via www.stichtingcis.nl. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen.
  • Melden van deze persoonsgegevens aan de Stichting CIS.
  • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.
  • Aangifte doen bij de politie.