Direct contact? Bel:Algemeen: 035 - 528 00 82 / heeft u schade? Bel:Schade: 035 - 528 00 50

HomeBelangrijke informatieDienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument

 

Wie zijn wij?

VDRD is een serviceprovider in schadeverzekeringen voor assurantieadviseurs. Voor een groot aantal verzekeraars treden wij op als gevolmachtigde. Dit betekent dat VDRD namens hen risico’s accepteert, polissen opmaakt, verzekeringspremies incasseert en schade behandelt. Hierdoor kunnen de met ons samenwerkende assurantietussenpersonen u, als verzekerde , onafhankelijk adviseren en een ruim assortiment van verzekeringen aanbieden.

VDRD treedt niet op als assurantieadviseur, daarom geeft VDRD geen advies over de verzekeringen die het beste passen bij u en uw specifieke (gezins)situatie. Dit specialisme laten wij graag over aan uw assurantieadviseur. Uw assurantieadviseur zal voor u bemiddelen bij het tot stand komen van de verzekering en u ondersteunen in de keuze voor het best passend verzekeringsproduct. Wij ondersteunen uw assurantieadviseur op het gebied van assortimentsmogelijkheden en administratie.

Bedrijfsgegevens

Naam                     :  VDRD Assuradeuren

Kantooradres        :  Nijverheidsweg 24, 1271 EA Huizen

Postadres              :  Nijverheidsweg 24, 1271 EA Huizen

Telefoon                 :  035 - 528 00 82

Internet                   :  www.vdrd.nl

E-mail                      :  info@vdrd.nl

KvK-nummer          :  32056947

AFM-nummer        :  12047210

KiFiD-nummer       :  300.0017649

Welke vergunningen hebben wij?

Als financieel dienstverlener vallen wij onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de financiële markten. Wij hebben vergunningen voor het bemiddelen in schade- en levensverzekeringen. Ook mogen wij optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde voor schade- en levensverzekeringen.

Hoe worden wij betaald?

Wij worden door verzekeraars betaald voor het werk wat wij voor hen doen. Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw premie. Als de assurantieadviseurs hun werkzaamheden aan VDRD uitbesteden, staan zij een deel van de beloning aan ons af.

Relatie met verzekeraars en verzekeringsadviseurs

Wij werken volledig zelfstandig en onafhankelijk. Er zijn geen productieverplichtingen afgesproken met verzekeraars of assurantietussenpersonen. Uw assurantieadviseur zal u daarom een onafhankelijk advies kunnen geven over de verzekeringsproducten die hij bij of via ons voor u kan afsluiten.

Privacy

Wij van VDRD gaan zorgvuldig om met de privacy van onze relaties, want voor VDRD staat het belang van de klant altijd centraal. Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij uitgebreid en duidelijk beschreven in de Privacyverklaring op onze website. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons hebt gegeven. Dit geldt zowel voor de wijze van archivering als voor het gebruik van deze gegevens. VDRD houdt zich dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG) beschreven staat. Daarnaast houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. In de Gedragscode zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG).

VDRD werkt bij de uitvoering van haar dienstverlening samen met diverse andere bedrijven. In dat kader kan het voorkomen dat VDRD persoonsgegevens verstrekt aan deze ondernemingen. VDRD doet dit zorgvuldig en met inachtneming van de aanvullende vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een uitvaartverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden. Indien van toepassing zullen alleen wij vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Uw rechten

VDRD werkt samen met een groot aantal assurantietussenpersonen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor onze marketingactiviteiten maar kunnen het intermediair wel ondersteunen bij hun commerciële activiteiten.

Als u niet wilt dat er persoonsgegevens worden verwerkt voor marketingactiviteiten, kunt u dat aangeven bij uw assurantietussenpersoon. Zij kunnen ervoor zorgen dat u hiervoor niet meer wordt benaderd.

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, te sturen naar uw tussenpersoon. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

Internetsites van derden

Op de internetsites van VDRD kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop niet van toepassing. VDRD draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacy statement van de site die u bezoekt.

Klachten

Wij willen graag dat u tevreden bent met de service van VDRD. Maar het kan zijn dat u zaken graag anders ziet of dat u een klacht heeft. VDRD wil graag samen met u tot een oplossing komen. Stuur hiervoor een brief naar:

VDRD Assuradeuren

T.a.v. de klachtenadministratie

Nijverheidsweg 24

1271 EA Huizen

Wij streven ernaar uw klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

U kunt uw klacht ook per e-mail sturen naar info@vdrd.nl.

Komt u er niet met VDRD uit?

VDRD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid):

KiFid

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Wat verwachten wij van u?

Wij gaan ervan uit dat u ons volledige en juiste informatie verstrekt. Mocht achteraf blijken dat de door u verstrekte informatie onjuist of onvolledig heeft verstrekt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw verzekering of een eventuele schade-uitkering. Als er wijzigingen plaatsvinden in uw (gezins)situatie verwachten wij dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft.