Direct contact? Bel:Algemeen: 035 - 528 00 82 / heeft u schade? Bel:Schade: 035 - 528 00 50

HomeBelangrijke informatiePrivacyverklaring

Privacyverklaring

 

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

VDRD Assuradeuren is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan zijn dat we met een specifieke privacyverklaring werken voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt die specifieke privacyverklaring.

Wij respecteren uw privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die of direct over iemand gaan of naar een persoon te herleiden zijn. Hierbij valt te denken aan een naam, adres, woonplaats, maar ook aan een telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN). Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens wordt verwerken van persoonsgegevens genoemd. Dit is een ruim begrip en hieronder kan in ieder geval worden verstaan het verzamelen, bewaren, doorzenden en vernietigen van persoonsgegevens.

Wettelijk kader

De omgang met persoonsgegevens wordt geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en diens opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming. VDRD Assuradeuren houdt zich aan de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving. Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met gegevens in het algemeen en privacy gevoelige gegevens in het bijzonder. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Doeleinden van verwerking van gegevens

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. De verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

VDRD Assuradeuren werkt bij de uitvoering van haar dienstverlening samen met diverse andere bedrijven. In dat kader kan het voorkomen dat VDRD Assuradeuren persoonsgegevens verstrekt aan deze ondernemingen. VDRD Assuradeuren doet dit zorgvuldig en met inachtneming van de vereisten volgens de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.

Gegevens uit externe bronnen

Naast de informatie die wij ontvangen, vragen wij informatie op via externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Dit om risico’s te beoordelen, onze dienstverlening te verbeteren en om gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Het gaat daarbij om partijen zoals het RDW, het Kadaster en dienstverleners op het gebied van dataverrijking.

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij tevens gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing zoals gepubliceerd op de website www.stichtingcis.nl.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden. Indien van toepassing zullen alleen wij vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Uw rechten

VDRD Assuradeuren werkt samen met een aantal financieel adviseurs. Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor onze marketingactiviteiten. Het kan voorkomen dat uw intermediair uw persoonsgegevens gebruikt voor marketingactiviteiten. Als u niet wilt dat er persoonsgegevens worden verwerkt voor marketingactiviteiten, kunt u dat aangeven bij uw assurantietussenpersoon. Zij kunnen ervoor zorgen dat u hiervoor niet meer wordt benaderd.

Inzage en wijziging

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen door een schriftelijk verzoek te sturen naar uw tussenpersoon. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Wijzigingen

VDRD Assuradeuren heeft het recht om deze privacyverklaring zonder voorgaande aankondiging tewijzigen en/of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden op de website gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen over privacy

Hebt u vragen, opmerkingen of een klacht over de wijze waarop VDRD Assuradeuren omgaat metpersoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van VDRD Assuradeuren.

Postadres:

VDRD Assuradeuren

T.a.v. de Privacy Officer

Nijverheidsweg 24

1271 EA Huizen

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag, opmerking of klacht door VDRD Assuradeuren, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag