Direct contact? Bel:Algemeen: 035 - 528 00 82 / heeft u schade? Bel:Schade: 035 - 528 00 50

HomeBelangrijke informatieSlotvragen meldingsplicht particulieren

Slotvragen en meldingsplicht particulieren

Wettelijke meldingsplicht

U bent verplicht de gestelde vragen in de offerte/het aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere verzekerden op deze verzekering.

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor de feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten.

Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over de acceptatie van de verzekering, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen als deze informatie valt onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u hebt ingevuld.

Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit betekenen dat uw recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u de verzekeraar opzettelijk misleidt of als de verzekeraar de verzekering nooit zou hebben gesloten als hij op de hoogte was van de waarheid, kan de verzekeraar de verzekering beëindigen.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens verwerken wij in onze administratie. Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of bij een schademelding, kunnen wij uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS). Ook kunnen wij openbare bronnen raadplegen waarbij wij persoonsgegevens krijgen en verwerken. Of wij dit op de juiste wijze doen, wordt getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze gebruiken wij:

  • om een contract met u te kunnen sluiten;
  • om dat contract te kunnen onderhouden;
  • om fraude te bestrijden;
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als u een schade meldt, leggen wij de gegevens van deze schade en uw persoonsgegevens altijd vast bij de Stichting CIS. Het maakt daarbij niet uit of de schade door uw schuld is ontstaan. Beëindigen wij uw verzekering als u hebt gefraudeerd of als u uw contractuele verplichtingen niet bent nagekomen, bijvoorbeeld uw premie niet betaald hebt? Dan kunnen wij dit samen met uw persoonsgegevens ook vastleggen bij de Stichting CIS. Als we dat doen, informeren wij u hierover. Op deze manier willen we risico’s beheersbaar houden en fraude tegengaan. Meer informatie en het privacyreglement van de Stichting CIS vindt u op www.stichtingcis.nl.

Wij houden ons aan de gedragscode

Wij verwerken uw persoonsgegevens in onze administratie volgens de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’. Hierin staan uw en onze rechten en plichten genoemd. De volledige tekst kunt u raadplegen op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.

Dienstverlening door derden

Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met u. Bijvoorbeeld een expertisebureau. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.